Please login or register.

Login with username, password and session length

Author Topic: Beaumaris, Fri 15 Feb, 2pm - History Project  (Read 127 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Jean

  • Not very Welsh dragon
  • Administrator
  • *
  • Posts: 4995
Beaumaris, Fri 15 Feb, 2pm - History Project
« on: Friday 18 January 2019, 2006 »
(Please scroll down for English)

 

Annwyl Cyfeillion YAG / Dear Friends of GAT

 

Yn eisiau: help gyda phrosiect hanes a nodweddu Biwmares.

 

Mae Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn ymgymryd â dau brosiect cysylltiedig fel rhan o’r Cynllun Rheoli Safle Treftadaeth y Byd diwygiedig ar gyfer Biwmares. Byddant yn cyflawni polisïau 2B a 4B yn y cynllun. Nod y polisi cyntaf yw ‘adnabod a mapio ardaloedd sy’n archaeolegol  sensitif’ o fewn y dref. Nod yr ail bolisi yw ‘cwblhau astudiaeth cymeriad hanesyddol ar gyfer y dref’.

 

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi trefnu cyfarfod i’w gynnal yng Nghanolfan Iorwerth Rowlands ym Miwmares dydd Gwener Chwefror 15fed am 2.00 o’r gloch y prynhawn pryd byddwn yn gwahodd y sawl sy’n bresennol i glustnodi ardaloedd o ddiddordeb personol, ac i ymofyn gwybodaeth bellach sydd efallai ddim ar gael mewn dogfennau swyddogol. Cyflwynir sgwrs fer i amlinellu’r prosiect, a bydd sesiynau gweithdy i ddilyn.

 

Bydd te a choffi ar gael.

 

Er mwyn archebu lle ar y digwyddiad cysylltwch â Dan Amor yn yr Ymddiriedolaeth:

Dan.amor@heneb.co.uk

01248 366960

 

Help needed with Beaumaris history and characterisation project.

 

Gwynedd Archaeological Trust are undertaking two related projects as part of the revised World Heritage Site Management Plan for Beaumaris. This will fulfil policies 2B and 4B in the plan. The first policy is to ‘identify and map archaeologically sensitive areas’ within the town. The second policy is to ‘complete a historic character study for the town’.

 

The Trust has organised a meeting to take place in the Iorwerth Rowlands Centre in Beaumaris on Friday 15th February at 2.00pm where we’ll be asking attendees to identify areas of personal interest, and to seek further information which may not be readily available from official documents. A short talk will be given outlining the project, followed by workshop sessions.

 

Tea and coffee will be provided.

 

Please book to attend the event by contacting Dan Amor at the Trust:

Dan.amor@heneb.co.uk

01248 366960

 

Diolch / Thanks

 

Dan Amor

Swyddog Allgymorth ac Addysg / Outreach and Education Officer

 

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd / Gwynedd Archaeological Trust
Craig Beuno
Ffordd y Garth

Bangor
Gwynedd
LL57 2RT


Ffôn / Tel: 01248 366970 / 07741 292802

Ebost / Email:  dan.amor@heneb.co.uk

Wefan / Website:  www.heneb.co.uk

 

Fy oriau swyddfa arferol: Dydd Mawrth / Mercher / Iau, 8.30yb – 4.30yh

My usual office hours: Tuesday, Wednesday & Thursday, 8.30am – 4.30pm